Language: ภาษาไทย
Zermatt. No matter what
 
คุณอยู่ที่นี่: _ Home _ สำหรับครอบครัว _ Familienfreundliche Erlebnisse _ Winter _ การเล่นแคร่เลื่อนบนหิมะ

การเล่นแคร่เลื่อนบนหิมะ

คุณอาจเล่นแคร่เลื่อนบนลานหิมะจากโรเทนโบเดน ( 2819 ม.) มาถึงริฟเฟลแบร์ก
( 2582 ม.)ภายใน 10 นาที คุณจะเช่าเล่นแคร่เลื่อนได้ที่สถานีโรเทนโบเดน
รูป
วิดีทัศน์